ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกษร บุตรี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0864614331
Email :pw@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :