ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกรวิกา ดอกพิกุล
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0892807983
Email :pw@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :