ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกนกวรรณ ฟุงฟู
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :งานแนะแนว
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0884061291
Email :
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :