ชื่อ - นามสกุล :นายชวฤทธิ์ โยคณิตย์
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพละศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0910205678
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพละศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :