ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรนัน ก้อนคำ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริการ
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0852092495
Email :pw@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :