ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอมรัตน์ จารุจิตร
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0857747779
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :