ชื่อ - นามสกุล :นายวิโรจน์ ตู้ดำ
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0862552961
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :