ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกมลพรรณกันตยา ดอกจันรี
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0910263261
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :