ชื่อ - นามสกุล :นางเกษร พลหาญ
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0896182059
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย