ชื่อ - นามสกุล :นางปราถนา ดวงมาลา
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0902122767
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :