ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาภรณ์ จังอินทร์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯสังคิมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0852011254
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :