ชื่อ - นามสกุล :นายวีระศักดิ์ ทากุ
ตำแหน่ง :ครูช่วยสอน
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯสังคิมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0810764558
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :