ชื่อ - นามสกุล :นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0854111168
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :