ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอันธิชา ภาคสุโพธิ์
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯสังคิมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0812041511
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :