ชื่อ - นามสกุล :นายพงศภัค สายสุด
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0899451315
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ