อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

โครงการสอนเสริมสรา้งแรงบันดาลใจ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
โครงการสอนเสริมสรา้งแรงบันดาลใจ ม.3 จากโรงเรียนสหวิทยาเขต
เข้าชม 44  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561