[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ICT_PW Club
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  

ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์ จังอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0852011254

ชื่อ : นางทิพสุคนนธ์ วะจีประศรี
ตำแหน่ง : ครู(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0868682845

ชื่อ : นายพัทธดนธ์ มหาโยธี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0868699233

ชื่อ : นางสาวสุภาภรร์ แสงฉวี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0876548006

ชื่อ : นายศิลปคม สีจองแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0980978756

ชื่อ : นายวุฒินันท์ ทองเทพ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
อีเมล์ : pw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0801691800

ชื่อ : นางสาวอาภา บุตดี
ตำแหน่ง : ครู(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : pw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0890775349

ชื่อ : นางสาวกมลพรรณกันตยา ดอกจันรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0910263261

ชื่อ : นางสาววีระญา ไชยอุตย์
ตำแหน่ง : ครู(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : pw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0892811808

ชื่อ : นางสาวกรวิกา ดอกพิกุล
ตำแหน่ง : ครู(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : pw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0892807983

ชื่อ : นางสาวเกษร บุตรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : pw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0864614331

ชื่อ : นางสาวเนติกา มิมำพันธ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0877203452

ชื่อ : นางสาวสุมานนท์ พลบุบผา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพงษ์พันธ์ ปัญญาทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อีเมล์ : pw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0952699804

ชื่อ : นายบันเทา บุญมี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อีเมล์ : pw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0933202856

ชื่อ : นายศักดิ์ดา เพียวสุวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
อีเมล์ : pw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0913295808

ชื่อ : นายอนัณย์การร์ พิญญพงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
อีเมล์ : pw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0621856726

ชื่อ : นางปภัสสรา ราชพลแสน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
อีเมล์ : pw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0833789187

ชื่อ : นายธีรดลย์ สามัคคี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
อีเมล์ : aomsilp270130@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0873884768

ชื่อ : นายกฤษิกร แฝงเพชร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
อีเมล์ : pw@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0823792355
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
3 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาตร์
4 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
5 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
6 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
7 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
8 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ